REGULAMIN

[Strony transakcji]
§ 1

1. Osobą dokonującą zakupu na www.designyourinterior.pl  może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna bądź prawna.
2. Właścicielem www.designyourinterior.pl, wykonawcą oraz sprzedawcą projektów jest firma: Project Lab, z siedzibą w Mysiadle, przy ul. Polnej 23h, zwana dalej „ Project Lab”.
3. Zakup projektu na www.designyourinterior.pl może być dokonany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

[Postanowienia ogólne]
§ 2

1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie www.designyourinterior.pl są własnością firmy Project Lab i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela.
2. Klient może swobodnie przeglądać zawartość strony www.designyourinterior.pl oraz dokonywać zakupu. Każda osoba chcąca dokonać zakupu musi zaakceptować poniższy regulamin.
3. Projekty są każdorazowo wyceniane indywidualnie. Ich cena zależy od zakresu, stopnia skomplikowania i szczegółowości projektu, zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Pracownia/Warianty projektu.

[Definicje]
§ 3

1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
2. Projektant – profesjonalny projektant wnętrz, który przygotowuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.
3. Klient – osoba, która korzysta z usług Project Lab zgodnie z regulaminem.
4. Projekt – indywidualny projekt wnętrza zaprojektowany przez projektanta Project Lab, zgodnie z wytycznymi klienta.
5. Rzut – plan pomieszczenia.
6. Ankieta – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które klient odpowiada online.
7. Cena – kwota, którą uiszcza klient za zakupiony projekt.

[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]
§ 4

1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie serwisu designyourinterior.pl.
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu zamówienia.
3. Po przesłaniu formularza zamówienia projektant Project Lab kontaktuje się z klientem w celu ustalenia możliwego terminu i czasu realizacji projektu, wyboru elementów projektu, oraz ostatecznej wyceny.
4. Administrator designyourinterior.pl potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez klienta zamówienia. Czas ten może się wydłużyć jeśli zamówienie zostanie złożone w sobotę lub niedzielę, oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy nad projektem jest dostarczenie przez klienta wszystkich wymaganych danych (formularz zamówienia, akceptacja regulaminu, kompletny rzut z wymiarami, wypełniona ankieta).
6. Wszystkie płatności na stronie serwisu designyourinterior.pl dokonywane są przelewem bankowym.
7. Płatność za projekt następuje z góry, przed podjęciem prac projektowych.
8. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
9. Czas realizacji projektu jest ustalany indywidualnie z projektantem na początku współpracy. Jest on zależny od stopnia skomplikowania projektu i wielkości projektowanych pomieszczeń.

[Prawa autorskie i majątkowe]
§ 5

1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na stronie serwisu designyourinterior.pl
2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

[Reklamacje]
§ 6

1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki lub niezgodności w stosunku do złożonego zamówienia (również informacji zawartych w ankiecie) powinien wysłać e-mail na adres kontakt@designyourinterior.pl, w którym zawarty będzie opis błędów oraz żądania klienta. W treści reklamacji klient powinien podać Imię i Nazwisko zamawiającego.
2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant Project Lab.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Project Lab zaproponuje klientowi jedno z rozwiązań:
a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
b) udzielenia klientowi rabatu na kolejny projekt,
c) umożliwienie klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
6. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem lub gdy klient sam dokonuje zmian, projektanci i właściciele Project Lab nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

[Dane osobowe]
§ 7

1. Zamówienie projektu w serwisie designyourinterior.pl jest dobrowolne.
2. Akceptując regulamin Project Lab na stronie serwisu designyourinterior.pl klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
3. Każdy klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Odbiorcą danych osobowych klientów jest administrator designyourinterior.pl

[Postanowienia końcowe]
§ 8

1. Projektant Project Lab ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości wykonania projektu on-line.
2. Roszczenia lub spory pomiędzy Project Lab, a klientem, wynikające z korzystania z usług świadczonych przez Project Lab, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Project Lab.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od ustawień monitora.
4. Project Lab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.designyourinterior.pl